khangnv1112
  • Hạng 82
  • Ngọc 1,185
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 5 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khangnv111214 - 3 tixinh
khangnv11120 - 1 phongnha