cuncun
  • Hạng 37
  • Ngọc 2,412
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 47.69%
  • Chỉ số xã hội 65
  • Chỉ số đam mê 7.97
  • Thời gian tham gia 4 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có