simthuy
  • Hạng ...
  • Ngọc 405
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 7.40
  • Thời gian tham gia 7 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có