godfather
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,844
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 1.13
  • Thời gian tham gia 7 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có