godfather
  • Hạng 65
  • Ngọc 1,626
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có