samsungintel
  • Hạng ...
  • Ngọc 166,311
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 3.75
  • Thời gian tham gia 1 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có