njhytfrcrf
  • Hạng ...
  • Ngọc 897
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
njhytfrcrf0 - 1 frankho
njhytfrcrf0 - 5 buonnhoem