hoangthanh9x27042002
  • Hạng ...
  • Ngọc 998
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 16.50
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có