pororoha20
  • Hạng ...
  • Ngọc 258
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 13.00
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có