ngocanh3tuoi
  • Hạng 185
  • Ngọc 1,030
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 71.43%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 11.75
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có