vuongnhutuong1
  • Hạng 169
  • Ngọc 1,029
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 11.33
  • Thời gian tham gia 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có