tapthebeast
  • Hạng 71
  • Ngọc 1,460
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 5.50
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tapthebeast37 - 14 ynling