ynling
  • Hạng ...
  • Ngọc 540
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 4.89
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ynling14 - 37 tapthebeast