chupchup
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,751
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 87.50%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 15.71
  • Thời gian tham gia 9 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có