dilinh01
  • Hạng ...
  • Ngọc 250
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 19.05%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 0.40
  • Thời gian tham gia 7 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có