thienkute
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienkute6 - 6 anhvuok12314