ellis
  • Hạng 52
  • Ngọc 5,330
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 92.59%
  • Chỉ số xã hội 54
  • Chỉ số đam mê 7.32
  • Thời gian tham gia 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có