lonelygenius
  • Hạng 39
  • Ngọc 21,206
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lonelygenius0 - 1 h2so4
lonelygenius5 - 0 nganbali