huutaidodeptrai4768
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,420
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 25.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huutaidodeptrai476824 - 3 tuyetngoc6847