tamz123
  • Hạng 88
  • Ngọc 1,360
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 6.33
  • Thời gian tham gia 1 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tamz12328 - 10 nooxinh