binh2k8nopro
  • Hạng ...
  • Ngọc 416
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 6.67%
  • Chỉ số xã hội 15
  • Chỉ số đam mê 28.50
  • Thời gian tham gia 8 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có