depchaisieucap
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 30.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 17.67
  • Thời gian tham gia 8 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có