jrngwij
  • Hạng ...
  • Ngọc 297
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 11.11%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 7.83
  • Thời gian tham gia 8 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có