vovantai877
  • Hạng ...
  • Ngọc 920
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vovantai8770 - 1 onlytrust
vovantai8770 - 1 hoagiay123
vovantai8770 - 2 thuphuongle99