nooob331
  • Hạng ...
  • Ngọc 899
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nooob3311 - 3 vanvolang
nooob3310 - 2 vesau