baohaihuoc1221
  • Hạng ...
  • Ngọc 920
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 26.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
baohaihuoc122111 - 15 anhzon