anhzon
  • Hạng 187
  • Ngọc 1,080
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 4.33
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
anhzon15 - 11 baohaihuoc1221