minhwuan210408
  • Hạng ...
  • Ngọc 957
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
minhwuan2104080 - 1 hannie
minhwuan2104080 - 1 happy123