xuankhoa26062008
  • Hạng ...
  • Ngọc 912
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
xuankhoa260620080 - 2 happy123
xuankhoa260620080 - 2 vuongkhanh