tonithang
  • Hạng ...
  • Ngọc 950
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tonithang0 - 2 vuongkhanh
tonithang0 - 2 happy123
tonithang2 - 0 hoangxuannguyen2008