dpsz019
  • Hạng ...
  • Ngọc 979
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dpsz0190 - 1 h2so4
dpsz0190 - 1 dolphin