haizzzzzzzzzzzzz
  • Hạng ...
  • Ngọc 605
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 29.03%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 8 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có