haizzzzzzzzzzzzz
  • Hạng ...
  • Ngọc 355
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 27.27%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 12.14
  • Thời gian tham gia 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có