riochii
  • Hạng ...
  • Ngọc 589
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 7.30
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có