gobruh
  • Hạng ...
  • Ngọc 549
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 9.09%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 1.75
  • Thời gian tham gia 9 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có