nhtnghia1311
  • Hạng ...
  • Ngọc 13,060
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.57%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 6 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có