ngphgdeptrai
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 28.13%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 20.17
  • Thời gian tham gia 9 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có