zer0iq
  • Hạng ...
  • Ngọc 9,023
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 92.86%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 9 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có