sryyouzz
  • Hạng ...
  • Ngọc 39,738
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 88.89%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 1.87
  • Thời gian tham gia 3 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có