phandanthan10anh1
  • Hạng ...
  • Ngọc 229
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 13.64%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 4.11
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có