hongkong1
  • Hạng 47
  • Ngọc 9,013
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.00%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 2.67
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có