hellothang
  • Hạng ...
  • Ngọc 937
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hellothang0 - 1 ngannguyen
hellothang0 - 2 viphung