minhnopro
  • Hạng 49
  • Ngọc 7,243
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.53%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có