minhnopro
  • Hạng 34
  • Ngọc 3,129
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.90%
  • Chỉ số xã hội 42
  • Chỉ số đam mê 0.17
  • Thời gian tham gia 7 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có