namm1br1
  • Hạng ...
  • Ngọc 686
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 12.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
namm1br10 - 8 ngannguyen
namm1br10 - 2 viphung
namm1br10 - 2 lyquoc