thuynganho
  • Hạng ...
  • Ngọc 142
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 11.63%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 8.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có