reese0208
  • Hạng ...
  • Ngọc 641
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 1.63
  • Thời gian tham gia 10 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có