getaa
  • Hạng ...
  • Ngọc 400
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 36.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
getaa2 - 6 lovewinter
getaa0 - 6 cayruong
getaa1 - 9 nammien
getaa0 - 1 mrboo
getaa1 - 13 hades