dioda
  • Hạng ...
  • Ngọc 441
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 8.33%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 1.60
  • Thời gian tham gia 11 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có