moneylam
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,130
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.54%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 20.80
  • Thời gian tham gia 4 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có