shogomakishima
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,076
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.63%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 9 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có