bruno678
  • Hạng ...
  • Ngọc 496
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 1.42
  • Thời gian tham gia 11 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có