starvn
  • Hạng ...
  • Ngọc 805
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 13.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
starvn1 - 3 mjetran
starvn0 - 1 viphung
starvn0 - 3 ngannguyen
starvn0 - 1 lyquoc
starvn0 - 1 pingpong
starvn0 - 1 bronzeii
starvn0 - 1 nguyentri10x
starvn0 - 1 khanhlucky97